برای بستن ESC را بزنید

خسرو

خسرو هستم ، یک کتاب باز . ادبیات مرا به جلو میراند ، موسیقی مرا سرپا نگه می دارد و با سینما استراحت میکنم .