پسری کرولال به مدرسه‌ی ویژه‌ی ناشنوایان وارد می‌شود … مکانی که پس از غیاب آموزگاران کرولال‌اش بدل به محیطی دیگرگونه می‌گردد … جهانی پر از تجاوز و نفرت و قتل و قدرت‌طلبی ‌…

معصومیت چه معنایی دارد؟ جهان‌هایی که نمی‌شناسیم و به بطن آنان وارد نشده‌ایم شناسه‌هایی را به ما می‌دهند که گاه دلالت به معصومانه بودن آن فضاها دارند؛ گاه این گزاره برای آدم‌ها هم رخ می‌دهد.
چنان‌که رخدادهای درونی یک طبقه یا محیط یا انسان را نشناسیم، از بیرون هرآن‌چه می‌نگریم خوش‌بختی و آرامش است، و اگر بنا بر سرمایه‌گذاری یا ارزش‌گذاری بر آن باشد، این عدم‌شناخت و معصوم‌پنداری آدمی را به خطا می‌برد.
این عدم‌شناخت با چندین فاکتور رخ می‌دهد که می‌توان از میان آن‌ها به عدم شناخت زبان و گنگ بودن آموزه‌ها و گفتارها و ارتباط‌ها اشاره نمود. در این عدم شناخت پایه‌های ارزش‌گذاری بر درک تصویری ما بنا می‌شود، و دیگر، دل سپردن به تفاسیری‌ که از آن ناشناخته‌ها می‌شنویم.

در فیلم وارد جهان انسان‌هایی می‌شویم که قدرت شنوایی و گویایی خویش را از دست داده‌اند و با زبان اشاره ارتباط برقرار می‌کنند. جهانی که ما در طول فیلم هیچ حرف یا گفت‌وگویی در آن نمی‌شنویم و براساس تصویر و رخدادها به مضمون و مضامین آن پی‌ می‌بریم. یک دنیای غریب با زبانی ناآشنا که جهان سکوت است. چنین دنیایی چه از بیرون و چه در بدو ورود، دنیای آرام و معصومانه‌یی است که حتا بر آن دل نیز می‌سوزانیم ولی هرچه از فیلم می‌گذرد با جهانی آشنا می‌شویم که زیر لفافه‌ی معصومیت‌ خود و آدم‌های‌اش، خشونتی عریان و متحیرکننده از ذات هولناک انسان را به نمایش می‌گذارد.

فیلم بدون هیچ موسیقی و دیالوگ (هیچ صدایی) مخاطب را به دنیای خاموش آدم‌هایی وارد می‌کند که در پس آرامش و سکوت خیالی ما به عصر پارینه‌سنگی و توحش گام گذاشته‌اند. دنیایی پر از خشونت و قدرت‌طلبی که هر تجاوزی را محق می‌داند. ضمیر حیوانی‌ی انسان‌هایی که در عصر تکنولوژی زنده‌گی می‌کنند و قواعد ماقبل تاریخ را به اجرا می‌گذارند. دنیایی که حتا عشق آن‌را نجات نمی‌دهد و چه‌بسا به انفجار زودهنگام آن کمک می‌کند.

جهان قبیله، جهان مردمانی‌ست که قدرت نزد آنان حرف اول را می‌زند، قدرت فسادآور و جاه‌طلب؛ جهانی از مردمانی که به جان هم افتاده‌اند درحالی‌که صدای یکدیگر را نمی‌شنوند.

و آن سکانس پایانی رعب‌آور، با دوربین استدی‌کم که مخاطب پشت‌به‌پشت شخصیت اصلی با آرامش پیش می‌رود، گام می‌زند، در سکوت راه می‌رود، می‌رود، می‌رود تا .‌‌‌..

The Tribe

By : Myroslav Slaboshphytskyi

“معرفی توسط Dance With Books”