رمان نویسی در ادب فارسی رشته ای تازه است که نیازی به آشنایی با آثار بزرگ و جهانی این شکل ادبی دارد تا زمینه ای درست فراهم آید و تجربه های ملی در برابر آثار جهانی قرار گیرد ، در این کوشش است که زبان رمان آشکار می شود و ترجمه ، راه گشای آشکاری این زبان می گردد

جلد کتاب جنایت و مکافات ترجمه مهری آهی

,,

جنایت و مکافات

بحث در مورد داستایوفسکی و آثارش به طور شایسته ، کاری دشوار است که از عهده این مختصر بیرون است. غالبا داستایوفسکی را فقط داستان سرا می دانند.